Thực hiện Điều 111, 112 Bộ luật Lao động và các quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết, Nhà trường thông báo việc tổ chức nghỉ các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021 của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường như sau:

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch), toàn trường được nghỉ 1 ngày: thứ , ngày 21/4/2021.

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2021, toàn trường được nghỉ 4 ngày: từ thứ Sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2021.

3. Giao Trưởng các khoa, viện; Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm thông báo và tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ lễ. Giao Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy, học, làm việc trước và sau nghỉ lễ.

4. Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc, kiểm tra an toàn điện, nước, khoá cửa. Giao Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Công ty vệ sĩ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bảo vệ, tuần tra canh gác Nhà trường tại các cơ sở, khu vực an toàn trước, trong và sau nghỉ lễ.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong trường thông báo chủ trương này tới tận cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

20210406_1.pdf