1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tập trung phân tích nội dung còn có phương án lựa chọn khác nhau trong Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Sau khi thảo luận và xin ý kiến, đa số Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất về thời hạn giữ chức vụ đối với tất cả viên chức quản lý của Trường Đại học Vinh theo quy định tại khoản 2, Điều 43, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 10, Điều 1, Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng trường xem xét, quyết định.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất chủ trương lấy ý kiến góp ý của cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường vào Dự thảo Quy chế dân chủ của Trường Đại học Vinh.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất thực hiện Thông báo số 210-TB/TU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện xếp loại đối với các cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý chưa đủ điều kiện xếp loại năm 2020.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An xem xét khen thưởng theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.