1. Căn cứ các quy định về công tác cán bộ; Quy định số 1954-QĐi/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công lập trực thuộc tỉnh; Công văn số 171-CV/BCSĐ ngày 16/4/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý để Trường Đại học Vinh thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất chủ trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm TS. Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Trần Viết Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và biểu quyết giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo và thống nhất phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, trực tiếp phụ trách, điều hành hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo từ tháng 5/2019.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường được biết./.