I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.

Trần Thị Khánh Dung,

Cán bộ Viện KHXH&NV,

2.

Lê Thị Hải Lý,

Cán bộ Viện Viện KHXH&NV,

3.

Phạm Thị Oanh,

Cán bộ Viện Viện KHXH&NV,

4.

Nguyễn Thị Thúy Vinh,

Cán bộ Khoa Kinh tế.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 20/09/2019 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng, Khoa Kinh tế và Chi ủy chi bộ Trường Thực hành Sư phạm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.

Nguyễn Thị Bích Diệp,

Học viên cao học 26 Toán, Viện SP Tự nhiên,

2.

Trịnh Thị Hằng,

Học viên cao học 26 Toán, Viện SP Tự nhiên,

3.

Thái Thị Diệu Hằng,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

4.

Phan Ngọc Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

5.

Hồ Thị Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

6.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

7.

Nguyễn Văn Dũng,

Sinh viên lớp 59B Công tác xã hội, Viện KHXH&NV,

8.

Phạm Thị Thương,

Sinh viên lớp 59B2 Ngôn ngữ Anh, Khoa SP Ngoại ngữ,

9.

Nguyễn Thùy Linh,

Sinh viên lớp 59A Tiếng Anh, Khoa SP Ngoại ngữ,

10.

Nguyễn Thị Thanh Tuyết,

Sinh viên lớp 59A Tiếng Anh, Khoa SP Ngoại ngữ,

11.

Đặng Bá Hùng,

Sinh viên lớp 55K2 Công trình giao thông, Khoa Xây dựng,

12.

Hoàng Thị Cẩm Thương,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

13.

Lê Văn Minh,

Sinh viên lớp 59B7 Kế toán, Khoa Kinh tế,

14.

Nguyễn Lê Gia,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

15.

Nguyễn Thị Mỹ Linh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

16.

Trần Ái Linh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

17.

Phạm Thị Nguyệt Minh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm và 02 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các phòng, ban, trung tâm... nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định bổ sung vào Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 03 đồng chí:

- Đồng chí Thiều Đình Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên.

- Đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

- Đồng chí Trần Văn Thông, Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Trường Trung học phổ thông Chuyên thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định chỉ định đồng chí Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2018 - 2020 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Khoa Luật thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các Phó Trưởng khoa và Trưởng bộ môn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Viện Sư phạm Tự nhiên thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Toán học nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Viện Nông nghiệp và Tài nguyên thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi nhiệm kỳ 2015 - 2020.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Viện Kỹ thuật và Công nghệ thực hiện quy trình tái cấu trúc bộ môn, kiện toàn nhân sự Trưởng, Phó bộ môn và nhân sự Bí thư chi bộ học viên, sinh viên. 

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bổ sung đồng chí Nguyễn Lê Quang, chuyên viên phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên vào Ban Chấp hành Chi bộ phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bổ sung đồng chí Phan Thế Hoa, chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế vào Ban Chấp hành Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản nhiệm kỳ 2018 - 2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 09 NĂM 2019

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2019), 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2019); tiếp tục học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 196-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đợt hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai hoạt động của Bộ phận Truyền thông. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo hoàn thành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; hoàn thiện Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo các hoạt động Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý; kỷ niệm 60 truyền thống khoa Toán - ngành Toán, khoa Ngữ Văn - ngành Văn. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; nhập học cho cao học thạc sĩ khóa 28 đợt 2; bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019; hoàn thiện Hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến (Hệ thống LMS), công tác quản lý người học, đánh giá luận văn, luận án; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Công tác xây dựng cơ bản tại cơ sở I, cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai xin giấy phép hoạt động của Phòng Khám Đa khoa, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện./.