1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng đã cho ý kiến và thống nhất tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Công văn số 19-CV/BCSĐ ngày 08/1/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất định hướng xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Trần Văn Thông, Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Công văn số 1957-CV/ĐU ngày 07/2/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất định hướng để duyệt và chỉ đạo đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về định hướng tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Nhà trường.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất ban hành Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.