I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2020

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 07/2020. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ kết nạp 02 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.

Nguyễn Thị Đức Hạnh,

Sinh viên lớp 57A SP tiếng Anh, Khoa SP Ngoại ngữ.

2.

Nguyễn Cẩm Hoài Thu,

Sinh viên lớp 58A1 SP tiếng Anh, Khoa SP Ngoại ngữ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 11/08/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Luật, Khoa Xây dựng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.

Trần Đình Dũng,

Cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.

Đinh Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 56B4 Luật học, Khoa Luật

3.

Nguyễn Thị Luyến,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

4.

Nguyễn Thị Diệu Ngọc,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

5.

Nguyễn Văn Ninh,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

6.

Hoàng Thị Hồng Yến,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

7.

Phan Thị Thu Oanh,

Sinh viên lớp 57B2 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

8.

Phạm Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 57B4 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

9.

Nguyễn Mạnh Hùng,

Cán bộ Khoa Xây dựng,

10.

Mạnh Trọng Phong,

Sinh viên lớp 57K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

11.

Nguyễn Thị Trung Anh,

Sinh viên lớp 57B3 Ngôn ngữ Anh, Khoa SP Ngoại ngữ,

12.

Đào Thị Linh,

Sinh viên lớp 60B1 Ngôn ngữ Anh, Khoa SP Ngoại ngữ,

13.

Hoàng Thị Hòa,

Sinh viên lớp 60A1 Sư phạm Anh, Khoa SP Ngoại ngữ.

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thành phần tham dự, người chủ trì và nội dung hội nghị giao ban Nhà trường hàng tháng; thống nhất về một số hoạt động lễ nghi, khánh tiết của Đảng bộ và Nhà trường.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thành lập các Ban của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Thành lập Ban Tổ chức Đảng ủy Trường gồm 4 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường làm Trưởng ban.

- Thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp làm Trưởng ban.

- Thành lập Ban Dân vận Đảng ủy Trường gồm 5 đồng chí do đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường làm Trưởng ban.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét và quyết định một số nội dung sau đây:

- Cho ý kiến về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến về Đề án và kế hoạch thành lập các trường thuộc Trường Đại học Vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến về phân cấp bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý để đưa vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

- Cho ý kiến về kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến đổi tên của Văn phòng Đảng - Đoàn thể để phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ.

- Cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến về Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IV. QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/06/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Điện mật số 10/ĐM ngày 28/07/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Công văn số 307-CV/BCSĐ ngày 30/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Công văn số 5891-CV/TU ngày 29/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19.

- Kết luận số 192-KL/TU ngày 14/07/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

- Kết luận số 195-KL/TU ngày 16/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Công văn số 5875-CV/TU ngày 29/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/05/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và Công văn số 11544-CV/BTCTW ngày 02/06/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

- Báo cáo số 622-BC/TU ngày 08/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 08/07/2005 và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/05/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Báo cáo số 623-BC/TU ngày 14/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Báo cáo số 624-BC/TU ngày 17/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 14/04/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/05/1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

- Báo cáo số 625-BC/TU ngày 17/07/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Báo cáo số 642-BC/BTGTU ngày 15/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An hiện nay.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 08 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 02/9. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thiện Đề án và thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các đơn vị; triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1, Cơ sở 2. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Triển khai Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nhập học cho cao học thạc sĩ khóa 28 và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện./.