1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất với đề nghị của đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành trong quý III năm 2020.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án và kế hoạch thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2020.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất về phân cấp ký quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nhà trường theo quy định tại Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa 13; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 của Quốc hội khóa 14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học để đưa vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo đúng quy định tại Thông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Liên Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; Công văn số 27/DQ-CQTT ngày 27/07/2020 của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh và Công văn số 1894/BTT-DQTV ngày 03/08/2020 của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất với đề nghị của Hội đồng Trường và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc đổi tên của Văn phòng Đảng - Đoàn thể thành Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo lần 1 Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao các Ban của Đảng ủy Trường phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện các dự thảo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, thông qua.

9. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên theo quy định.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.