I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ IV VÀ NĂM 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe báo cáo kết quả hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020; đồng thời thống nhất về thời gian, nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến và biểu quyết thống nhất cao những nội dung cơ bản của Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Đối với 2 nội dung của Quy chế còn có ý kiến, phương án lựa chọn khác nhau, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xin ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An để Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục hoàn thiện Quy chế trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến và Hội đồng trường xem xét, quyết định.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện Công văn số 129-CV/BTCTU ngày 11/1/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo định kỳ hàng năm, trước hết là rà soát, bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ I NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021); 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; rà soát, điều chỉnh một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2019 - 2020. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2020 của Nhà trường. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị phát thẻ đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.