1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường; quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và đầu tư; kế hoạch - tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị; công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính; đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Trường; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách lĩnh vực công tác dân vận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác an ninh trật tự, quốc phòng; bảo vệ sức khỏe của cán bộ và người học; phụ trách Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo, lễ tân, khánh tiết của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; công tác báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức Trường.

2. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận (ĐBBP), chi bộ (CB) trực thuộc Trường như sau:

 

TT

Tên đảng bộ bộ phận,

chi bộ trực thuộc

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.

CB Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

2.

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

3.

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

4.

CB Phòng Đào tạo

Đinh Xuân Khoa

Trần Bá Tiến

5.

CB Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

6.

CB Phòng Quản trị và Đầu tư

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

7.

ĐBBP Viện Sư phạm Tự nhiên

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Hoa Du

8.

ĐBBP Khoa Kinh tế

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Hoa Du

9.

ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội

Đinh Xuân Khoa

Đinh Trí Dũng

10.

ĐBBP Khoa Luật

Đinh Xuân Khoa

Đinh Ngọc Thắng

11.

CB Phòng SĐH - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

Bùi Văn Dũng

12.

CB Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

13.

CB Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

14.

ĐBBP Viện Công nghệ HS-MT

Nguyễn Huy Bằng

Cao Tiến Trung

15.

ĐBBP Viện KT&CN

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

16.

ĐBBP Khoa Xây dựng

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

17.

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

18.

CB Trường THPT Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

19.

ĐBBP Khoa SP Ngoại ngữ

Nguyễn Huy Bằng

Trần Bá Tiến

20.

CB Trung tâm GD Thường xuyên

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Bá Tiến

21.

CB Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Bá Tiến

22.

CB Trung tâm GDQP&AN

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Chương

23.

CB Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Chương

24.

ĐBBP Viện NN&TN

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Chương

25.

CB Khoa GD Thể chất

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

26.

ĐBBP Viện KHXH&NV

Nguyễn Ngọc Hiền

Trần Viết Quang

27.

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Dũng

28.

CB Nội trú - Y tế

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Anh Dũng

29.

CB Phòng CTCT-HSSV

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải tham dự các cuộc họp ban chấp hành các đảng bộ bộ phận, ban chấp hành các chi bộ được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp tình hình cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định./.