Năm 2019, Nhà trường phát hành lịch cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường. Nhà trường tặng cho mỗi cán bộ, viên chức của Nhà trường 01 bộ lịch 7 tờ; tặng học sinh, sinh viên, học viên đang học tập trung tại Trường 01 tờ lịch 1 tờ; cấp lịch bàn cho Trưởng, Phó các đơn vị, các đoàn thể quần chúng, Trợ lý quản lý học sinh, sinh viên, văn phòng các khoa đào tạo, trường trực thuộc.

Để nhận lịch 2019 cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Văn phòng các khoa, viện, các trường trực thuộc, các đoàn thể quần chúng, văn phòng Đảng uỷ và đại diện các phòng ban, trung tâm, trạm nhận lịch bàn và lịch cho cán bộ, viên chức tại Phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, viện, Trợ lý quản lý học sinh Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm lập danh sách số lượng học sinh, sinh viên, học viên (theo đơn vị lớp hành chính), có xác nhận của Trưởng đơn vị, nạp về Bộ phận một cửa (theo mẫu đính kèm) trước ngày 11/01/2019.

- Lớp trưởng các lớp sinh viên đại học hệ chính quy, các lớp học viên cao học tập trung tại Trường trực tiếp nhận lịch tại Bộ phận Một cửa, phát cho sinh viên, học viên từ ngày 15/01/2019 đến ngày 18/01/2019.

- Trợ lý quản lý học sinh Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm nhận lịch tại Bộ phận Một cửa, trực tiếp phát cho học sinh từ ngày 15/01/2019 đến ngày 18/01/2019./.