Ngày 29/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã có phiên làm việc với Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh (sau đây gọi tắt là 03 đơn vị tại Cơ sở 2). Cùng tham dự phiên làm việc có các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hành chính Tổng hợp, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị và Đầu tư, Tổ chức Cán bộ, Đào tạo Sau đại học, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Thanh tra giáo dục, Công nghệ thông tin, Đảm bảo chất lượng, Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Thực hành - Thí nghiệm, Văn phòng Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên. Về phía 03 đơn vị tại Cơ sở 2 có các đồng chí trong Chi ủy chi bộ, Ban lãnh đạo, Trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn bộ phận.

Sau khi nghe Báo cáo của 03 đơn vị tại Cơ sở 2 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kết luận:

1. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng 03 đơn vị tại Cơ sở 2 đã nỗ lực khắc phục khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

- Chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được xây dựng, rà soát, bổ sung theo đúng quy định của Nhà trường. Kế hoạch giảng dạy cho sinh viên, học viên được đảm bảo. Sinh hoạt bộ môn tương đối đầy đủ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt một số kết quả tốt như: có một số giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài.

- Bước đầu sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong công tác quảng bá tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đạt kết quả tốt; xây dựng được mạng lưới công ty, doanh nghiệp để sinh viên, học viên đến thực hành, thực tế, thực tập tốt nghiệp và có cơ hội tuyển dụng sau khi tốt nghiệp; đồng thời lấy được ý kiến phản hồi của các công ty, doanh nghiệp để điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra Trường có việc làm cao.

- Khoa Giáo dục thể chất đã từng bước khắc phục khó khăn và ổn định để tổ chức các hoạt động khi chuyển đến làm việc tại Cơ sở 2. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cho sinh viên chuyên ngành và sinh viên toàn Trường đúng chương trình đào tạo và kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt.

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự theo quy định và hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tốt các đợt học giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên hệ không chuyên. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…và các địa phương khác.

2. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động của 03 đơn vị tại Cơ sở 2 còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục như sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình của sinh viên chưa kịp thời; thái độ, ý thức học tập, rèn luyện của một số sinh viên chưa tốt. Ba đơn vị tại Cơ sở 2 chưa phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong Trường thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện, sinh hoạt.

- Năng lực tiếng Anh của đa số giảng viên còn hạn chế. Số giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và công bố bài báo khoa học chưa đồng đều. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa tạo được nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao. Công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

- Việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư có nơi, có lúc chưa hiệu quả. Một số cán bộ hành chính chưa chủ động, sáng tạo trong công tác.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức còn ít, nội dung không đa dạng; cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ còn thiếu. Tổng kết năm học 2016 - 2017, công tác sinh viên, hoạt động Đoàn - Hội của 03 đơn vị tại Cơ sở 2 hiệu quả chưa cao.

3. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo 03 đơn vị tại Cơ sở 2 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với những nhiệm vụ trọng tâm là: tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, tư vấn tuyển sinh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; quản lý tốt công tác đào tạo theo nhóm ngành; triển khai thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO để giảng dạy trong học kỳ 4 và học kỳ 5; tăng cường biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy - học; nâng cao chất lượng công tác thực hành, thí nghiệm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên đảm bảo tính thực học, thực nghiệp.

- Chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý; định kỳ rà soát, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Nhà trường giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dạy học, quản lý sinh viên và những vấn đề khác ảnh hưởng đến quá trình vận hành hoạt động của 03 đơn vị tại Cơ sở 2.

- Tiến hành rà soát, phân công lại nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các đồng chí trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh chồng chéo và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Yêu cầu cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức; khuyến khích cán bộ tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, tiếng Anh, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và Nhà trường. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của 03 đơn vị cần tăng cường nghiên cứu để nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên. Phấn đấu có các đề tài nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Chú trọng công tác quản lý sinh viên, học viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên trong 03 đơn vị.

- Xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện. Khảo sát, nghiên cứu và đề xuất Nhà trường quy hoạch và xây dựng hệ thống cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh... tại Cơ sở 2.

- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cần phối hợp tốt với Tập đoàn TH và các doanh nghiệp khác để triển khai các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ nông nghiệp ở các địa phương; tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên, học viên.

4. Về các kiến nghị, đề xuất của 03 đơn vị tại Cơ sở 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường có ý kiến như sau:

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Ban Giám hiệu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của 03 đơn vị tại Cơ sở 2 phù hợp với thực tiễn hoạt động của 03 đơn vị; nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý cơ sở 2 trình Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Giao Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, thẩm định và tham mưu cho Nhà trường giải quyết những kiến nghị đề xuất của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên liên quan đến việc mở thêm ngành đào tạo trình độ đại học; điều chuyển sinh viên học một số môn chung ở Cơ sở 2 và chế độ tài chính trong việc liên kết đào tạo và chi phúc lợi cho tập thể và cá nhân.

- Giao Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính, khảo sát, kiểm tra lại thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Cơ sở 2; phối hợp với 03 đơn vị tại Cơ sở 2 làm Tờ trình đề nghị Nhà trường mua sắm, bổ sung, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nữa công tác dạy - học, công tác quản lý sinh viên, công tác an ninh trật tự tại Cơ sở 2.

- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại Cơ sở 2; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm hệ thống máy tính, mạng Internet, trang thiết bị... phục vụ kết nối hoạt động trực tuyến giữa Cơ sở 2 với Cơ sở 1.

- Giao Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp khảo sát thực tế tình hình, tổ chức các hoạt động thiết thực, đa dạng, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dịch vụ, hỗ trợ cho sinh viên tại Cơ sở 2. Định kỳ tổ chức giao lưu giữa cán bộ, sinh viên ở Cơ sở 1 với cán bộ, sinh viên tại Cơ sở 2.

- Giao Ban Thường vụ Đoàn Trường triển khai phân chia việc trồng cây, chăm sóc các vườn cây cho các liên chi đoàn tại Cơ sở 2 theo quy hoạch của Nhà trường.

- Giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó làm rõ định hướng chiến lược phát triển của Cơ sở 2, đảm bảo các hoạt động của Cơ sở 2 tương xứng với mức độ đầu tư của Nhà nước và Nhà trường.

Trên đây là kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên làm việc với 03 đơn vị tại Cơ sở 2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, viên chức của 03 đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao các ban của Đảng ủy, các phòng, ban, trung tâm, các đoàn thể trực thuộc Trường có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ 03 đơn vị tại Cơ sở 2 triển khai thực hiện Thông báo kết luận này./.