I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường (lần 1)

- Thời gian: 14 giờ 00', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng

- Thời gian: 14 giờ 20', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

3. Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường (lần 2)

- Thời gian: 15 giờ 00', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

4. Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà trường

- Thời gian: 15 giờ 15', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: cán bộ chủ chốt là viên chức của Trường, bao gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; thành viên Hội đồng Trường trong Trường; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Trưởng, phó trưởng bộ môn và tương đương; Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

5. Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường (lần 3)

- Thời gian: 16 giờ 30', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

6. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

- Thời gian: 16 giờ 45', thứ Năm, ngày 02/07/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

- Thành phần tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các đại biểu mặc trang phục lịch sự, mang theo bút và sổ để ghi chép nội dung; đồng thời sắp xếp công việc để tham dự các hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.

2. Phân công các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

- Phòng Tổ chức Cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan lập danh sách đại biểu; chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ nhân sự, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị.

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan lập danh sách đại biểu; chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ nhân sự, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị. Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Trang trí Hội trường A và phòng họp tầng 2 Nhà điều hành; làm maket, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị điểm tâm, nước uống, hoa tươi để bàn; cử lễ tân phục vụ hội nghị. Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu. Chuẩn bị 2 thùng phiếu để tại Hội trường A và 1 thùng phiếu để tại phòng họp tầng 2 Nhà điều hành. Cử cán bộ trực photocopy và đóng dấu phiếu. Phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Quản trị và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự các hội nghị.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Trưởng các đoàn thể cấp Trường triển khai thực hiện./.