1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

Hội đồng trường (các thành viên trong Trường),

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường,

- Trưởng, phó các Ban của Đảng ủy Trường,

Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường,

- Đại biểu có giấy mời.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 24/2/2021 (chiều thứ ).

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

3.1. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Trường.

3.2. Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (theo mẫu) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 23/2/2021 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự và ngồi đúng vị trí quy định.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Thời gian phát biểu tại hội nghị không quá 10 phút.

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân.

4.3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.

- Chuẩn bị các điều kiện để công bố quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

4.4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.4.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm cho hội nghị.

- Chuẩn bị giấy khen, khung giấy khen và tiền thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Gửi giấy mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí Hội trường và làm market hội nghị.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Chuẩn bị các điều kiện để công bố và trao quyết định, giấy khen, tiền thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống, hoa để bàn phục vụ hội nghị.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu theo danh sách đăng ký của các đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

- Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

4.4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

4.4.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.4.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.6. Trạm Y tế

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được công văn này, yêu cầu Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, thư ký Hội đồng Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

File đính kèm:

5_2021_trieu_tap_hoi_nghi_tong_ket_cong_tac_dang_2020_trien_khai_nhiem_vu_nam_2021.doc