Thực hiện Công văn số 883/UBND-YT-TP ngày 9/2/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng, Ban cán sự Đoàn lưu học sinh khẩn trương thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh toàn Trường như sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường khi đi ngoài đường, ở nơi cộng cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cá nhân không chấp hành sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

3. Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, lưu học sinh ở lại Trường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; hạn chế đi lại; tự giác, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế khi ra vào Trường. Giao Trung tâm Nội trú, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN, Trạm Y tế thực hiện kiểm soát việc khai báo y tế khi ra vào Trường của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, lưu học sinh. Lưu học sinh khi đi ra khỏi khu vực Trường phải được sự đồng ý của Trung tâm Nội trú.

4. Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, iOffice, các fanpage facebook chính thức để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng, Ban cán sự Đoàn lưu học sinh khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

20210209_4.pdf