1. Trưởng các đơn vị trong toàn Trường yêu cầu toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời phổ biến, vận động, hướng dẫn người thân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

2. Trưởng các khoa, viện, Trường THPT Chuyên, Trường THSP thông báo chủ trương và yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời phổ biến, vận động, hướng dẫn người thân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh phát động phong trào và hỗ trợ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

4. Bộ phận Truyền thông, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone qua website, mạng xã hội.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên website: https://bluezone.gov.vn/

Xem File đính kèm!