Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện công đoàn các Sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH, CĐSP, các cơ sở GD trực thuộc CĐGD Việt Nam trên cả nước...

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm học vừa qua, Ngành GD tiếp tục triển khai đổi mới và nâng cao chất lượng GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH TƯ khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật GD (sửa đổi), Luật GD ĐH (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, đồng thời tiếp tục tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi).

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và chủ trương đổi mới có tác động nhất định đến hoạt động công đoàn cũng như đội ngũ CBNGNLĐ. CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp chăm lo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ; trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo các cấp học tiếp tục được nâng lên đáp ứng được yêu cầu mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhà giáo được cải thiện hơn, đội ngũ CBNGNLĐ trong Ngành yên tâm công tác, phấn khởi, tin tưởng, chủ động tham gia đổi mới; nề nếp, kỷ cương được giữ vững; chất lượng GD-ĐT tiếp tục được nâng lên. CBNGNLĐ có ý thức, trách nhiệm cao hơn đối với cộng đồng, xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học...

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Về thi đua, CĐGD Việt Nam tiếp tục chỉ đạo CĐGD các cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng GD&ĐT; nâng cao đạo đức nhà giáo và ứng xử văn hóa, xây dựng trường học thân thiện, an toàn; góp phần ổn định, phát triển nhà trường; hướng dẫn các đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp; sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả quá trình đổi mới GD tại đơn vị.

Các cuộc vận động tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, tăng cường kỷ cương nề nếp lao động, dân chủ cơ sở đối với mỗi cơ sở GD, nhà trường và mỗi CBNGNLĐ... Bên cạnh đó, công tác nữ công, bình đẳng giới, đối ngoại, kiểm tra công đoàn, tài chính... đều có những kết quả tốt.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của CĐGD Việt Nam trong năm học qua

Đối với Công đoàn Trường Đại học Vinh, trong năm học qua, hoạt động của Công đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tốt, hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu đầu năm học đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Công đoàn Trường và các Công đoàn bộ phận đã chủ động triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, bám sát chủ đề và nhiệm vụ năm học, đồng hành cùng với chính quyền các cấp, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong Trường; Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho CBNGNLĐ; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường và đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ ngày càng vững mạnh; Tổ chức Công đoàn các cấp, đội ngũ nhà giáo và người lao động trong Trường tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo; Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Công đoàn, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp; tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường để Nhà trường sớm trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Trên cơ sở những kết quả nổi bật và thành tích đã đạt được, Tổng Liên đoàn Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Đại học Vinh vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019.

Đồng chí Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường (áo đỏ) đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Việt Nam

Bài: HN