Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng trường và đại biểu mời đại diện cho một số đơn vị của Nhà trường: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Văn phòng Đảng - Đoàn thể. TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị lần này, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung của Báo cáo kết quả làm việc của Thường trực Hội đồng trường với các đơn vị liên quan đến những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường; Tờ trình và dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lộ trình, kế hoạch triển khai xây dựng, ban hành các quy chế quan trọng phục vụ công tác quản trị, điều hành, quản lý Nhà trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác, cụ thể:

Thứ nhất, Hội đồng trường căn cứ thẩm quyền, thực hiện một số đề xuất kiến nghị trong báo cáo làm việc của Thường trực Hội đồng trường với các đơn vị như: Xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương hướng, quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, ngành học, hệ đào tạo phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và nhu cầu xã hội hiện nay; Rà soát và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, trong đó ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí, cụ thể hóa nhiệm vụ của giảng viên, trình Hội đồng trường quyết định để thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thu hút giảng viên, nhất là một số ngành mới; Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí hàng năm cho các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2020 - 2025, nguồn kinh phí rà soát, điều chỉnh cải tiến chất lượng chương trình đào tạo đại học tiếp cận CDIO trên cơ sở đánh giá hiệu quả và tác động của việc triển khai các chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO... Ngoài ra,liên quan đến một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý thì Hiệu trưởng Nhà trường xem xét quyết định.

GS.TS. Thái Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ  An, thành viên Hội đồng trường phát biểu

GS.TS Trần Công Phong - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thành viên Hội đồng trường phát biểu

Thứ hai, Hội đồng trường tiếp tục xin ý kiến góp ý rộng rãi,nghiên cứu kỹ các nội dung, quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản liên quan để vận dụng, cụ thể hóa trong Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ  tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo

Thứ ba, Hội đồng trường triển khai xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính, Quy chế dân chủ cơ sở của Trường theo quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn công tác, hoạt động của Nhà trường. Các quy chế này là những văn bản rất quan trọng để điều hành Nhà trường, vì vậy, cần phải cẩn trọng nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư công sức, trí tuệ, lấy ý kiến của các cá nhân, tập thể và các bên liên quan trước khi ban hành thực hiện.Bên cạnh đó, Hội đồng trường cũng đã thảo luận, thống nhất một số vấn đề về điều kiện làm việc, hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian chưa ban hành được các quy chế.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội đồng trường đã biểu quyết thống nhất cao và giao cho Thường trực Hội đồng trường trong thời gian tới xây dựng kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai các nội dung để trình Hội đồng trường cho ý kiến, quyết định tại phiên họp gần nhất.

Tin, ảnh: Hội đồng trường