Đây là mức điểm đối với thi sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

Xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học: 18,5 điểm.

Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng chung là 01 điểm.

Xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng:  16,5 điểm.

Xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, mức điểm như sau:

Quyết định ngưỡng ĐBCL ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên

Quyết định ngưỡng ĐBCL nhóm ngành sức khỏe