TT

Nội dung công tác

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, các sở GD&ĐT

Từ 15/7 đến 17h00', ngày 21/7/2017

2.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,

các sở GD&ĐT

Từ 15/7 đến 17h00', ngày 23/7/2017

3.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17h00', ngày 25/7/2017

4.

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT,

điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 17h00', ngày 26/7/2017

5.

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Hội đồng

tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ 28/7 đến 17h00', ngày 30/7/2017

6.

Công bố kết quả trúng tuyển Đợt 1

Hội đồng

tuyển sinh

Ban Truyền thông, Vụ GDĐH

 Trước 17h00', ngày 01/8/2017

7.

Thí sinh xác nhận nhập học

Đợt 1

Thí sinh

Đào tạo

Trước 17h00', ngày 7/8/2017 (tính theo dấu bưu điện)

8.

Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Hội đồng

tuyển sinh

Đào tạo, Trung tâm CNTT

Trước 17h00', ngày 12/8/2017

9.

Xét tuyển bổ sung (chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung)

Hội đồng

tuyển sinh

Đào tạo, các đơn vị liên quan, Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH

Từ ngày 13/8/2017

 

10.

In, ký giấy báo nhập học và gọi thí sinh trúng tuyển Đợt 1

Hội đồng

tuyển sinh

Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, CNTT

Từ ngày 13/8 đến 16/8/2017

11.

Nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2    (NV bổ sung)

Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Từ ngày 21/8 đến 31/8/2017

12.

Công bố điểm chuẩn cho từng ngành tuyển sinh Đợt 2

Hội đồng

tuyển sinh

Ban Truyền thông

Ngày 5/9/2017

13.

In, ký giấy báo nhập học và gọi thí sinh trúng tuyển Đợt 2

Hội đồng

tuyển sinh

Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, CNTT

Từ ngày 10/9 đến 12/9/2017

14.

Nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 3    (NV bổ sung) (nếu có)

Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Từ ngày 20/9 đến 5/10/2017

15.

Công bố điểm chuẩn cho từng ngành tuyển sinh Đợt 3 (nếu có)

Hội đồng

tuyển sinh

ĐT, TTCNTT, Hội đồng

Ngày 10/10/2017

16.

In, ký giấy báo nhập học và gọi thí sinh trúng tuyển Đợt 3 (nếu có)

Hội đồng

tuyển sinh

Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, CNTT

Từ ngày 15/10 đến 20/10/2017

17.

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017

Đào tạo

 

Vụ GDĐH

 

Trước ngày 31/12/2017

18.

Công tác hậu kiểm tuyển sinh

Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Trước 31/12/2017