Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2670/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với các ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khoẻ; Căn cứ Đề án số 206/ĐA-ĐHV ngày 19/5/2020 của Trường Đại học Vinh về tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Trường Đại học Vinh thông báo chỉ tiêu và điểm ngưỡng xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 các ngành đào tạo giáo viên và ngành điều dưỡng như sau. Điểm ngưỡng xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên, điểm khu vực.

Xem File đính kèm!