1. Đối tượng đăng ký học:

- Những người đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước có nhu cầu trở thành giảng viên.

- Giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng.

- Những người tham gia giảng dạy tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tham gia công tác quản lý giáo dục ở các địa phương.

2. Chương trình đào tạo: Theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12/4/2013.

3. Thời gian đăng ký, lịch học: 

- Đăng ký và nộp lệ phí: từ ngày 22/9/2016 đến ngày 20/10/2016.

- Dự kiến khai giảng: ngày 24/10/2016, thời gian học vào các buổi tối trong tuần và thứ 7, chủ nhật.

- Địa điểm học: Trường Đại học Vinh

4. Liên hệ:

- Hồ sơ đăng ký học gồm: Đơn đăng ký học (có tại văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục), 02 ảnh 4x6, bản phô tô chứng minh thư và bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

- Hồ sơ nạp tại: Trung tâm đào tạo liên tục, Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh; Điện thoại: 0383.733.666;  Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn; Di động: 0949.785.557 (Cô Phạm Thị Quỳnh Như).