- Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 

+ Đối tượng 2 môn là các thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành gần, 

+ Đối tượng 5 môn là các thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế chỉ học 2 môn

- Chuyên ngành Quản lý giáo dục học 3 môn, riêng đối tượng 4 môn ít nên sẽ có lịch học riêng

Lịch học bổ sung kiến thức

Danh sách lớp BSKT chuyên ngành Kinh tế Chính trị

Danh sách lớp BSKT chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Danh sách lớp BSKT chuyên ngành Quản lý Kinh tế