- Từ 8h00 ngày 14/9/2018: Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến Quy chế thi.

- Ngày 15/9/2018: Thi Môn Cơ bản và Cơ sở

- Ngày 16/9/2018: Sáng thi môn Ngoại ngữ, Chiều thi môn Nói cho chuyên ngành LL và PPDH Tiếng Anh.

Xem File đính kèm!