Thí sinh có thể vào Website, mục Thông báo điểm hoặc truy cập: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

- Bấm chọn: MỜI CHỌN DANH SÁCH TRA CỨU

- Bấm chọn: KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

- Nhập Số báo danh hoặc Số CMND tại ô: Tìm theo SBD hoặc CMND

- Bấm chọn: Tìm