Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/04/2019

Đối với các chuyên ngành  phải bổ túc kiến thức: đến hết ngày 01/03/2019

Thông báo tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh

Danh mục các ngành đúng, ngành gần tuyển sinh sau đại học năm 2019