I. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Tổng điểm = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm)

II. ĐIỂM CHUẨN

1. Chuyên Toán học: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm

2. Chuyên Tin học:

a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 28.00 điểm

b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 33.00 điểm

3. Chuyên Vật lý: Tổng điểm ≥ 27.00 điểm

4. Chuyên Hoá học: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm

5. Chuyên Sinh học: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm

6. Chuyên tiếng Anh: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm

7. Chuyên Ngữ văn: Tổng điểm ≥ 29.00 điểm