DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG

Trong đó:

 

TT

Hệ trúng tuyển

Số lượng

1

Chuyên Toán học

8

2

Chuyên Vật lý

14

3

Chuyên Hoá học

14

4

Chuyên Tiếng Anh

15

5

Chuyên Sinh học

11

6

Chuyên Tin học

11

7

Chuyên Ngữ văn

18

8

Chất lượng cao Tự nhiên

3

9

Chất lượng cao Xã hội

1

10

Chất lượng cao Tiếng Anh

5

 

Tổng

100