Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດການບຳລູງສ້າງຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ

 

ລ/

ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ

ເລກລະຫັດ

1

ການສຶກສາທາງດ້ານການເມືອງ

7140205

2

ຄູອະນຸບານ

7140201

3

ຄູການທະຫານ

7140208

4

ການສຶກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

7140206

5

ຄູປະຖົມສືກສາ

7140202

6

ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ

7140114

7

ຄູພູມສາດ

7140219

8

ເຄມີສາດ

7140212

9

ຄູປະຫວັດສາດ

7140218

10

ຄູວັນນະຄະດ

7140217

11

ຄູຊີວະສາດ

7140213

12

ຄູ ພາສາອັງກິດ

7140231

13

ຄູ ພາສາອັງກິດ (ຫ້ອງຮຽນພອນສະຫວັນ)

7140231C

14

ຄູໄອທີ

7140210

15

ຄູຄະນິດສາດ

7140209

16

ຄູຄະນິດສາດ (ຄຸນນະພາບສູງ)

7140209C

17

ຄູຟີຊິກ

7140211

18

ການບັນຊີ

7340301

19

ກົດໝາຍ

7380101

20

ກົດໝາຍເສດຖະກິດ

7380107

21

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

7340101

22

ການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

7340101C

23

ການເງິນການທະນາຄານ (ສາຂາການເງິນທຸລະກິດ; ສາຂາການເງິນທະນາຄານການຄ້າ)

7340201

24

E-commerce ອີຄອມເມີດ

7340122

25

ເສດຖະກິດການກໍ່ສ້າງ

7580301

26

ເຕັກນິກທາງຊີວະວິທະຍາ

7420201

27

ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ ແລະສະຖິຕິ

7460202

28

ລ້ຽງສັດ (ລ້ຽງສັດ; ລ້ຽງສັດ - ວິຊາສະເພາະດ້ານສັດຕະວະແພດ)

7620105

29

ວິສະວະກຳອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ໄຟຟ້າ

7510301

30

ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕນິກ ອຸນຫະພູມ (ສາຂາ ອຸນຫະພູມເຄື່ອງປັບຄວາມເຢັນ)

7510206

31

ວິສາວະກຳເຕັກນິກລົດຍົນ

7510205

32

ວິສະວະກຳ ເຕັກໂນໂລຢີແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

7480201

33

ວິສະວະກຳ ເຕັກໂນໂລຢີແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຄຸນນະພາບສູງ)

7480201C

34

ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ

7480101

35

ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງອາຫານ- ສະບຽງອາຫານ

7540101

36

ວິສະວະກຳອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

7520207

37

ວິສະວະກຳການຄວບຄຸມແລະຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ

7520226

38

ເຕັກໂນໂລຊີຊອບແວ

7480103

39

ວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງ (ສາຂາ ກໍ່ສ້າງໂຍທາແລະອຸດສາຫະກຳ)

7580201

40

ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງຂົວທາງ (ສາຂາ ທາງລົດໃຫຍ່, ຂົວ, ທາງຍ່າງ)

7580205

41

ກະສິກຳ (ປູກຝັງ)

7620109

42

ປູກແລະລ້ຽງຊັບພະຍາກອນໃຕ້ນ້ຳ

7620301

43

ພະຍາບານ

7720301

44

ໜັງສືພິມ

7320101

45

ວິຊາການເມືອງ

7310201

46

ວຽກງານສັງຄົມ

7760101

47

ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ

7810101

48

ເສດຖະສາດ

7310101

49

ພາສາອັງກິດ

7220201

50

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

7850103

51

ຄຸ້ມຄອງລັດ

7310205

52

ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

7850101

53

ຄຸ້ມຄອງວັດທະນາທຳ (ວັນນະຄະດີ)

7229042

54

ວິສະວະກຳອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

7520210

 

ຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

 

ລ/ດ

ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ

ເລກລະຫັດ

1

ວິຊາການເມືອງ

8310201

2

ວິສະວະກຳ ເຕັກໂນໂລຢີແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

8480201

3

ພຶດຊະຄະນິດແລະທິດສະດີຈຳນວນ

8460104

4

ພູມສາດ

8310501

5

ສັດຕະວິທະຍາ

8420103

6

ສຶກສາສາດ (ຊັ້ນອະນຸບານ)

8140101

7

ສຶກສາສາດ (ຊັ້ນປະຖົມ)

8140101

8

ສຶກສາສາດ (ການສຶກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ)

8140101

9

ເຄມີອົງຄະທາດ

8440114

10

ເຄມີວິເຄາະ

8440118

11

ເຄມີອະນົງຄະທາດ

8440113

12

ວິທະຍາສາດການປູກພືດ

8620110

13

ເສດຖະກິດການເມືອງ

8310102

14

ວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງ

8580201

15

ປະຫວັດສາດໂລກ

8229011

16

ປະຫວັດສາດຫວຽດນາມ

8229013

17

ທິດສະດີປະຫວັດສາດແລະກົດໝາຍ

8380106

18

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາການເມຶອງສຶກສາ

8140111

19

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາເຄມີສາດ

8140111

20

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາອັກສອນສາດ

8140111

21

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາຊີວະສາດ

8140111

22

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດ

8140111

23

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນວິຊາຄະນິດສາດ

8140111

24

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາຟີຊິກ

8140111

25

ທິດສະດີວັນນະຄະດ

8220120

26

ທິດສະດີຄ່າກະຕວງແລະເລກສະຖິຕິຄະນິດ

8460106

27

ອັກສອນສາດ(ພາສາຫວຽດນາມ)

8220102

28

ປູກແລະລ້ຽງຊັບພະຍາກອນໃຕ້ນ້ຳ

8620301

29

ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ  

8140114

30

ສາຂາຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ  

8310110

31

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

8340101

32

ວິຊາແສງ

8440110

33

ການທົດລອງທາງຊີວະວິທະຍາ

8420114

34

ພືດສາດ

8420111

35

ວິເຄາະຄະນິດ (ວິເຄາະເລກ)

8460102

36

ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມ

8220121

 

ຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ: ຫຼັກສູດບຳລູງສ້າງປະລິນຍາເອກ

 

ລ/ດ

ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ

ເລກລະຫັດ

1

ວິຊາການເມືອງ

9310201

2

ວິສະວະກຳ ເຕັກໂນໂລຢີແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

9480201

3

ເຄມີອົງຄະທາດ

9440114

4

ປະຫວັດສາດໂລກ

9229011

5

ປະຫວັດສາດຫວຽດນາມ

9229013

6

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາເຄມີສາດ

9140111

7

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນວິຊາຄະນິດສາ

9140111

8

ທິດສະດີແລະວິທີການສອນສາຂາວິຊາຟີຊິກ

9140111

9

ທິດສະດີຄ່າກະຕວງແລະເລກສະຖິຕິຄະນິດ

9460106

10

ອັກສອນສາດ(ພາສາຫວຽດນາມ)

9220102

11

ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ

9140114

12

ສາຂາຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

9310110

13

ວິຊາແສງ

9440110

14

ພືດສາດ

9420111

15

ວິເຄາະຄະນິດ

9460102

16

ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມ

9220121