Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

7320101 - Báo chí

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: Báo chí
(Ban hành theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày  10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
TT
học phần
Tên học phần TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Khối học phần Loại
học phần
Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 
    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6        
1 SSH20001 Nhập môn nhóm ngành Xã hội và Nhân văn 3       45     1 GDĐC Bắt buộc Trường KHXH&NV
2 LIT20006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc Ngữ văn
3 JOU30003 Lịch sử báo chí - truyền thông 3 30   15       1 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
4 EDU20004 Tâm lý học đại cương 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc Tâm lý - Giáo dục
5 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc SP Ngoại ngữ
6 POL11001 Triết học Mác - Lênin 3 30   15       1 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
7 JOU30001 Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông 4 45   15       2 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
8 POL11002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20   10       2 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
9 INF20002 Tin học 3 30 15         2 GDĐC Bắt buộc Viện KT&CN
10 JOU31009 Tổ chức, hoạt động của cơ quan báo chí 2 15   15       2 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
11 SOW20001 Xã hội học đại cương 3 30   15       2 GDĐC Bắt buộc Du lịch &CTXH
12 LAW30036 Xây dựng văn bản pháp luật 3 30   15       2 GDĐC Bắt buộc Luật học
  NAP11001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) (2) 30           (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) (2) 30           (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15         (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  NAP11004 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) (2) 4 26         (1-3) GDĐC Bắt buộc GDQP-AN
  SPO10001 Giáo dục thể chất (5) 15 60         (1-3) GDĐC Bắt buộc Giáo dục thể chất
13 POL11003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20   10       3 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
14 JOU30002 Kỹ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí 5       75     3 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
15 HIS20004 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 30   15       3 GDĐC Bắt buộc Lịch sử
16 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45   15       3 GDĐC Bắt buộc SP Ngoại ngữ
17   Tự chọn 1 3             3 GDĐC Tự chọn  
18 POL11004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20   10       4 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
19 HIS20003 Lịch sử văn minh thế giới 3 30   15       4 GDĐC Bắt buộc Lịch sử
20 JOU31005 Ngôn ngữ báo chí - truyền thông 3 15   30       4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
21 JOU30008 Tác phẩm và thể loại báo chí 4 45 15         4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
22 JOU30023 Thiết kế và trình bày ấn phẩm báo chí - truyền thông 4       60     4 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
23   Tư chọn 2 2             4 GDĐC Tự chọn  
24 JOU31004 Luật báo chí, xuất bản và truyền thông 3 20   25       5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
25 JOU31011 Phỏng vấn và phóng sự 3 20 25         5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
26 JOU30006 PR, Marketing đại cương 5 60   15       5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
27 JOU31019 Sản xuất chương trình phát thanh 4       60     5 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
28 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20   10       5 GDĐC Bắt buộc Giáo dục chính trị
29 JOU31010 Phản ánh và bình luận 3 15 30         6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
30 JOU31020 Sản xuất chương trình truyền hình 4       60     6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
31 JOU31013 Thông tin đối ngoại và thông tin quốc tế 3 15 30         6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
32 JOU30025 Thực tế chuyên môn 4   60         6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
33 JOU30014 Tin và tường thuật 3 15 30         6 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
34 JOU30026 Kinh tế báo chí 3 30   15       7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
35 JOU31016 Kỹ thuật viết cho báo in 4 30 30         7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
36 JOU30021 Tác phẩm báo chí đa phương tiện 4       60     7 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
37   Tự chọn 3 3             7 GDCN Tự chọn  
38 JOU31022 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 8         60 60 8 GDCN Bắt buộc Chính trị và Báo chí
    Tổng 126                    
                           
  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 3 học phần)                      
1 LAW20006 Đại cương về Nhà nước và pháp luật 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Luật học
2 POL20001 Lôgic hình thức 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Giáo dục chính trị
3 TOU30009 Tôn giáo học đại cương 3 30   15       3 GDĐC Tự chọn Du lịch &CTXH
                           
  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 học phần)                      
1 HIS20005 Kỹ năng làm việc nhóm 2 20   10       4 GDĐC Tự chọn Lịch sử
2 JOU30024 Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 2 20   10       4 GDĐC Tự chọn Chính trị và Báo chí
                           
  Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 2 học phần)                      
1 JOU30015 Kỹ năng dẫn chương trình truyền hình 3 15 30         7 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
2 JOU30017 Marketing ứng dụng 3 30 15         7 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí
3 JOU30018 PR ứng dụng 3 30 15         7 GDCN Tự chọn Chính trị và Báo chí