1.  Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường (chi tiết tại biểu 20 đính kèm).

b)  Công khai chất lượng giáo dục thực tế: chi tiết tại biểu 21 đính kèm.

c)  Kết quả kiểm định chất lượng: Năm 2017, Trường Đại học Vinh đã được Trung tâm kiểm định Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định theo Quyết định số 120/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Vinh là một trong nhóm 20 trường Đại học đầu tiên được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a)  Cơ sở vật chất: Diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (chi tiết tại biểu 22 đính kèm).

b)  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (chi tiết tại biểu 23 đính kèm).

3.  Công khai tài chính

Công khai các điều kiện tổng hợp và tài chính: Chi tiết tại Biểu 24.

Báo cáo các nội dung công khai: Xem File đính kèm!