Cuốn Sổ tay Giảng viên nhằm giúp giảng viên nắm rõ các văn bản quy định về nhiệm vụ, tiêu chuẩn của giảng viên; chế độ làm việc của giảng viên, các chế độ thanh toán cũng như các văn bản về hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng và khảo thí.

so_tay_gv_dhv.pdf

Cuốn Sổ tay học tập nhằm giúp sinh viên chủ động lập kế hoạch học tập để hoàn thành chương trình đào tạo đúng kế hoạch. Sổ tay được cán bộ, giảng viên của khoa/viện tư vấn, theo dõi về kế hoạch, kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên để có lộ tư vấn về học tập và nghiên cứu hiệu quả.

so_tay_hoc_tap_sv_2020.pdf