TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định số 683/QĐ-ĐHV ngày 17/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045

Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Vinh

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh công khai mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường.

Công khai số liệu giao dự toán và số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Công khai số liệu giao dự toán và số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Quyết định số 2505/QĐ-ĐHV ngày 29/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh