TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 05 CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 05 CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Hồ sơ đánh giá ngoài 05 CTĐT trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TIẾNG ANH

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TIẾNG ANH

Hồ sơ tự đánh giá CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN SINH HỌC

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN SINH HỌC

Hồ sơ tự đánh giá CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Sinh học

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TOÁN

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TOÁN

Hồ sơ tự đánh giá CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Toán