1. Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên chuẩn đầu ra yêu cầu đạt mức bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương cấp độ B1 Khung tham chiếu châu Âu). Các trường hợp được miễn: học viên học Đại học ở nước ngoài sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy; học viên có bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh; học viên có chứng chỉ IELTS 4.5 điểm, TOEFL 450 điểm Paper-based hoặc 55 điểm iBT trở lên.

2. Số tiết ôn tập: 60 tiết (30 tiết học trực tiếp trên lớp và 30 tiết học online) do giảng viên Trường Đại học Vinh giảng dạy.

3. Lệ phí ôn tập, tổ chức thi và cấp chứng chỉ:

Theo quy định của Nhà trường.

4. Thời gian học và thi bắt đầu từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019.

5. Đăng ký học và thi: Lớp trưởng các lớp chuyên ngành Cao học khóa 26 thông báo đến các học viên, thống kê lập danh sách học viên dăng ký học và thi (theo mẫu). Sau khi có danh sách đăng ký, Nhà trường sẽ lên kế hoạch học và thi.

Học viên nạp tiền đăng ký học và thi tại phòng thu học phí, lệ phí tầng 1, sảnh nhà B2, Trường Đại Vinh (hoặc nạp qua hình thức online vào tài khoản ngắn hạn). Đối với các lớp đặt ngoài Trường học viên nạp tại đơn vị quản lý lớp học nơi đặt lớp.

Các học viên cao học khóa 25 trở về trước thi không đạt hoặc chứng chỉ hết hạn nếu có nguyện vọng thi làm đơn đăng ký có xác nhận của Phòng Đào tạo Sau Đại học để bổ sung danh sách học và thi.

Nhà trường giao Tổ Đào tạo - Tuyển sinh thuộc Trung tâm GDTX chủ trì, phối hợp với khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh về Trường Đại học Vinh (qua Tổ Đào tạo - Tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Vinh) để giải quyết kịp thời.

Danh sách học viên đăng ký (theo lớp) gửi bản mềm trước ngày 15/3/2019 qua địa chỉ email: nhannd@vinhuni.edu.vn hoặc ngoducnhandhvinh@gmail.com; Liên hệ trực tiếp Ông Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng; Điện thoại: 0904.395625.

Mẫu đơn đăng ký học