Thực hiện Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh về việc thực hiện Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường thông báo tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường như sau:

1. Từ ngày 20/7/2021, cán bộ, viên chức hành chính trở lại làm việc như bình thường.

2. Từ ngày 23/7/2021, giảng viên, sinh viên, học viên đại học, sau đại học thực hiện việc giảng dạy, học tập trở lại như bình thường.

3. Từ ngày 26/7/2021, sinh viên, học viên đại học, sau đại học thực hiện việc thi kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp trở lại như bình thường.

Ngày 22/7/2021, Nhà trường sẽ công bố lịch thi kết thúc học phần cho sinh viên chính quy. Sinh viên, học viên đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm Covid-19 (thuộc diện F1 hoặc F2) thực hiện cách ly theo quy định và thông báo ngay cho Trợ lý Quản lý sinh viên của khoa, viện để lập danh sách gửi Trung tâm Đảm bảo chất lượng trước ngày 26/7/2021, Nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung vào thời gian phù hợp.

4. Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên phối hợp với các khoa, viện xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy đối với những nội dung chưa hoàn thành (các tiết thực hành - thí nghiệm...); xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu; chủ động triển khai kế hoạch dạy - học của năm học 2021 - 2022.

5. Trung tâm Đảm bảo chất lượng phối hợp với các khoa, viện, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đúng quy định. Khuyến khích việc tổ chức bảo vệ đồ án học phần, thi vấn đáp và báo cáo tiểu luận cho sinh viên bằng hình thức trực tuyến theo Hướng dẫn số 05/HD-ĐHV ngày 15/6/2021.

6. Tiếp tục hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động không cần thiết. Các hoạt động hạn chế tổ chức nếu thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường. Khuyến khích việc tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến.

7. Bộ phận Truyền thông, Phòng CTCT-HSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, các khoa, viện, trường trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"; thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ngoài đường và ở nơi cộng cộng.

8. Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên, học viên khi trở lại Trường; phối hợp với Trạm Y tế tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

9. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan làm tốt các công tác: phát hồ sơ tốt nghiệp, phát bằng cho sinh viên cuối khóa; tổ chức nhập học trực tuyến cho học sinh lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 hệ chất lượng cao; các hoạt động tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.

10. Trạm Y tế phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn cho cán bộ, sinh viên và học viên thực hiện công tác phòng dịch theo đúng quy định; chuẩn bị khẩu trang, nước khử khuẩn ở các khu vực công cộng, nơi có tổ chức các hoạt động của Nhà trường.

Trên đây là việc tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 20/7/2021. Trong thời gian tới, tùy diễn biến dịch bệnh và các thông báo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh nghiêm túc triển khai thực hiện; Giao Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đơn vị, Trưởng các khoa, viện thông báo rộng rãi nội dung của công văn này đến cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của toàn trường được biết để triển khai thực hiện./.