Thực hiện Công văn số 163/ĐHV-ĐT ngày 16/02/2021 về việc dạy - học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường đã trang bị tài khoản Zoom có bản quyền cho tất cả các phòng học bậc đào tạo trình độ đại học (chính quy, vừa làm vừa học) và sau đại học. Nhà trường triển khai cho các khoa, viện sử dụng tài khoản phần mềm Zoom để dạy - học trực tuyến cụ thể như sau:

1. Giảng viên sử dụng tài khoản Zoom của phòng học theo đúng thời khóa biểu đã phân công để đăng nhập hệ thống và nắm quyền Host trong suốt thời gian giảng dạy của buổi học. Hết thời gian, giảng viên kết thúc buổi học trực tuyến để nhường quyền Host cho giảng viên khác; lưu minh chứng học tập, kiểm tra đánh giá trên hệ thống LMS để phục vụ công tác quản lý đào tạo, kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình sử dụng phần mềm Zoom, giảng viên tạo mới phòng học trực tuyến với các tham số ngầm định, tuyệt đối không thay đổi mật khẩu tài khoản, ID, Passcode của phòng học.

2. Sinh viên truy cập các phòng học trực tuyến theo ID của phòng học có trong thời khóa biểu và Passcode ngầm định (thông tin các lớp học có trong danh sách kèm theo), thực hiện nhiệm vụ của bài học và các yêu cầu khác của giảng viên.

3. Giao Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Thanh tra - Pháp chế và các khoa, viện theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động dạy - học của giảng viên và sinh viên; Trung tâm Công nghệ thông tin bố trí cán bộ trực và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện dạy - học trực tuyến.

Nhận được Công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, các đơn vị liên quan thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình dạy - học trực tuyến, nếu có sự cố hoặc khó khăn, các đơn vị, cá nhân thông báo và trao đổi với Nhà trường (qua Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0238.3855452 - máy lẻ 357 hoặc trực tiếp ThS. Lường Hồng Phong - Phó Giám đốc, điện thoại: 0987.911911)./.

danh_sach_ma_id_phong_hoc_zoom.pdf