TEMIS là gì? Ý nghĩa của việc đánh giá theo chuấn trên Hệ thống TEMIS?

TEMIS là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng GV và CBQ CSGDPT thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá GV và CBQL CSGDPT theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục (theo từng tỉnh, huyện, trường và cá nhân).

Hệ thống này hướng tới một số nội dung cơ bản như: Xu hướng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu bồi dưỡng, sự đánh giá về chương trình bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ GV và CBQL CSGDPT.

Hệ thống TEMIS giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các trường phổ thông thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về:

- Xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GV và CBQLCSGDPT dựa trên đánh giá theo chuẩn;

- Theo dõi và ghi lại đánh giá của GV và CBQLCSGDPT về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên

- Thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT làm căn cứ cho việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình, tài liệu và các phương thức tổ chức học tập, hỗ trợ bồi dưỡng.

Công tác đánh giá đội ngũ GV và CBQLCSGDPT theo chuẩn là nhằm mục đích theo dõi, đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong cả hệ thống giáo dục, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và từng cá nhân, làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng.

Theo đó, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin (Thông tư số 14/2018/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT)

Giáo viên được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Năng lực xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục (Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT)

Kết quả đánh giá GV và CBQLCSGDPT theo chuẩn trên hệ thống TEMIS là căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả và cập nhật các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và của Bộ GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục.

Vận hành Hệ thống TEMIS, Bộ GD&ĐT đang ứng dụng CNTT trong đánh giá GV và CBQLCSGDPT theo chuẩn và xây dựng báo cáo TEMIS.

Hiện nay, hệ thống TEMIS được Bộ GD&ĐT áp dụng tạm thời là phiên bản 1.0 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETEL) hỗ trợ miễn phí xây dựng. Theo lộ trình, hệ thống TEMIS sẽ được liên thông và bổ sung cho Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được Bộ GD&ĐT triển khai trong những năm gần đây.

Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá giáo viên gồm:

- Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT.

- Công văn số 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT.

Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông gồm:

- Thông tư số 14/2018/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT.

- Công văn số 4529/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT.

ETEP