Nhiệm vụ của giáo viên: Hoàn thành tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4530 - Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529 - Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn: Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4530 - Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Tổ chức cho GV trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và hoàn thành tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ (Theo Biểu mẫu 03 - CV 4530 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống.

Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4529 - Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

Nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4529 - Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá); Hoàn thành đánh giá giáo viên trong toàn trường (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4530 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông); Phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 03 - CV 4529 - Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường); Hoàn thành đánh giá phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lên hệ thống.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng giáo dục: Chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Phân công cán bộ tải kết quả đánh giá của các hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng)...

Nhiệm vụ của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phân công cán bộ tải kết quả đánh giá hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng).

ETEP