1.    GS.TS. Nguyễn Huy Bằng    Trường Đại học Vinh
 2.     GS.TS. Đinh Xuân Khoa    Trường Đại học Vinh
 3.    GS.TS. Nguyễn Văn Quảng    Trường Đại học Vinh
 4.    PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh    Trường Đại học Vinh
 5    PGS.TS. Trần Thị Ngọc Yến    Trường Đại học Vinh
 6.    PGS.TS. Mai Văn Chung    Trường Đại học Vinh
 7.    PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài    Trường Đại học Vinh
 8.    PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa    Trường Đại học Vinh
 9.    GS.TS. Lê Quốc Hội    Trường Đại học Kinh tế quốc dân
10.    GS.TS. Nguyễn Cao Huần    Đại học Quốc gia Hà Nội
11.    PGS.TS. Đào Văn Đông    Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải