1

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Chủ tịch

2

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Phó chủ tịch

3

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Thành viên

4

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

Thành viên

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

Thành viên

6

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Yến

Thành viên

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Thành viên

8

PGS.TS. Mai Văn Chung

Thư ký

9

GS.TS. Lê Quốc Hội

Thành viên