1.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Chủ tịch

2.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Thành viên

3.

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Thành viên

4.

GS.TS. Trần Đình Thắng

Thành viên

5.

PGS.TS. Trần Viết Quang

Thành viên

6.

PGS.TS. Trần Vũ Tài

Thành viên

7.

PGS.TS. Cao Tiến Trung

Thành viên

8.

PGS.TS. Mai Văn Chung

Thành viên

9.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Thành viên

10.

TS. Trần Bá Tiến

Thành viên

11.

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Thành viên

12.

TS. Phạm Xuân Chung

Thành viên

13.

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Thành viên

14.

TS. Phạm Lê Cường

Thành viên

15.

TS. Nguyễn Anh Dũng

Thành viên

16.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Thành viên

17.

TS. Đinh Phan Khôi

Thành viên

18.

TS. Trần Ngọc Long

Thành viên

19.

TS. Phan Xuân Phồn

Thành viên

20.

TS. Hoàng Vĩnh Phú

Thư ký

21.

TS. Đinh Ngọc Thắng

Thành viên

22.

TS. Bùi Đình Thuận

Thành viên

23.

TS. Đặng Thái Sơn

Thành viên

24.

TS. Nguyễn Ngọc Việt

Thành viên

25.

TS. Nguyễn Đình Vinh

Thành viên