1

Ông Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Ông Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3

Ông Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH

Ủy viên thường trực kiêm Thư ký

7

Bà Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

8

Ông Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

9

Ông Phạm Xuân Chung - Trưởng ban TTrND

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

11

Ông Đinh Phan Khôi - Trưởng phòng KH&HTQT

Ủy viên

12

Ông Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

13

Bà Đặng Thị Thu - Phó trưởng phòng phụ trách phòng CTCT HSSV

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng TTrGD

Ủy viên

15

Ông Kiều Phương Chi - Viện trưởng Viện SPTN

Ủy viên

16

Ông Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa Luật

Ủy viên

17

Ông Phan Xuân Phồn - HT Trường TH Sư phạm

Ủy viên

 

Tổ giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng:

1

Ông Lê Minh Giang - Phó trưởng phòng HCTH

Tổ trưởng

2

Ông Phạm Đình Mạnh - Chuyên viên Phòng TCCB

Tổ viên

3

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chuyên viên phòng TTrGD

Tổ viên

4

Bà Trần Thị Thái - Chuyên viên phòng KH&HTQT

Tổ viên