Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHU KỲ 2017-2021

Tiêu chuẩn

Phụ lục 07

Minh chứng

Phần I. Hồ sơ về cơ sở giáo dục

Link

Link

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa

Link

Link

Tiêu chuẩn 2: Quản trị

Link

Link

Tiêu chuẩn 3:  Lãnh đạo và quản lý

Link

Link

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược

Link

Link

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

Link

Link

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực

Link

Link

Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất

Link

Link

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại

Link

Link

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong

Link

Link

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài

Link

Link

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

Link

Link

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng

Link

Link

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học

Link

Link

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học

Link

Link

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập

Link

Link

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học

Link

Link

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học

Link

Link

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học

Link

Link

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ

Link

Link

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học

Link

Link

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng

Link

Link

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo

Link

Link

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học

Link

Link

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng

Link

Link

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường

Link

Link

Báo cáo toàn văn

Link

Link

Danh mục minh chứng Link  Link