Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT SĐH

TT

Tên ngành

Mã ngành

Danh mục hồ sơ, minh chứng

I

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

 

1

Chính trị học

8310201

Link

2

Công nghệ thông tin

8480201

Link

3

Đại số và lí thuyết số

8460104

Link

4

Địa lý học

8310501

Link

5

Động vật học

8420103

Link

6

Giáo dục học (GD thể chất)

8140101

Link

7

Giáo dục học (Mầm non)

8140101

Link

8

Giáo dục học (Tiểu học)

8140101

Link

9

Hoá hữu cơ

8440114

Link

10

Hoá phân tích

8440118

Link