Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hoạt động khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020

- Thống kê khoa học công nghệ năm 2020

- Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020.

- Danh mục đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm (CDIO) cấp trường năm 2020.

- Danh mục sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Hội thảo khoa học năm 2020.

Báo cáo toàn văn