TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Đảng

Ngày 9/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan Trung ương; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã...

Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội)

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có hơn 29.200 đại biểu tham dự tại 1 điểm cầu cấp tỉnh, 37 điểm cầu cấp huyện và tương đương, cùng 554 điểm cầu cấp xã.

Dự tại điểm cầu tại Trường Đại học Vinh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng CTCT-HSSV; Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Thành viên Hội đồng trường; Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường; Thành viên các Ban của Đảng ủy Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị cấp 3; Trưởng, Phó các Bộ môn, Tổ chuyên môn và tương đương.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Đại học Vinh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội nghị được kết nối trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với trên 1.280.404 cán bộ, đảng viên tham dự.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 3 nội dung chính: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh". Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.Hình ảnh tại điểm cầu Diên Hồng

Tiếp theo, Hội nghị nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chỉ thị số 35-CT/TW đã nêu rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp: đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.Hình ảnh tại điểm cầu Trường Đại học Vinh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh một số nội dung đối với cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ 5 vấn đề cơ bản; trong đó điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc và tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức một cách thường xuyên như "cơm ăn, nước uống hàng ngày".

Từ đó, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; định hướng, thúc đẩy, xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa, xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.


Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận hội nghị

Đồng thời, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, bảo đảm sự thành công của đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một đại hội Đảng, mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.

Trên cơ sở đó, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm, trong đó cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình; bảo đảm một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp mình và cấp trên. Công tác nhân sự phải thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp.

"Công tác chuẩn bị nhân sự các cấp phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn", đồng chí Lương Cường đặc biệt lưu ý.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, yêu cầu cao nhất đối với việc lựa chọn nhân sự là phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện; không để lọt vào cấp ủy, đặc biệt là lọt vào giữ các vị trí chủ chốt, chủ trì các cấp những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.