Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 2751/BDGĐT-KHCNMT ngày 29/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2023, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn này đến các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên trong toàn đơn vị biết để xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn tại Phần II của công văn.

Hồ sơ đề xuất nộp về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế bao gồm:

1. Phiếu đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường mẫu M1 (01 bản).

2. Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường mẫu M2 (02 bản).

3. Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn/nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường mẫu M3 (02 bản).

4. Danh mục đề xuất các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (01 bản).

Bản mềm hồ sơ gửi theo địa chỉ email: dsia@vinhuni.edu.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ: 17:00 giờ thứ Hai ngày 04 tháng 7 năm 2022.

Gửi kèm theo công văn này gồm có:

1. Công văn số 2751/BDGĐT-KHCNMT ngày 29/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Mẫu hồ sơ đề xuất và các biểu mẫu liên quan.

792_DHV_Công văn hướng dẫn

CV 2751_BGDĐT hdan KH 2023

M1_Mẫu đề xuất nhiệm vụ BVMT

M2_Mẫu TM nhiệm vụ tuyên truyền BVMT

M3_Mẫu TM nvu chuyên môn, tập huấn

M4_Danh mục đề xuất BVMT 2023