Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kế hoạch công tác đối ngoại

Phát huy hiệu quả của công tác đối ngoại nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và bồi dưỡng cán bộ. Tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh, Bộ GD&ÐT, các ban ngành TW và địa phương trong khu vực, các tổ chức và cá nhân nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phát triển trường Ðại học Vinh. Tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác đa phương với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Nhà trường, thực hiện chuyển giao quy trình đào tạo, giáo trình tài liệu, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ. Làm tốt công tác quản lí và sử dụng chuyên gia, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư của nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế một cách toàn diện, thực chất và sôi động, đặc biệt là hợp tác với các cơ sở giáo dục của Lào, Thái Lan, Trung quốc.