Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2021 - 2022

Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên và sinh viên hệ chính quy, đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường triển khai thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo; tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy - học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Nội dung, chủ đề hoạt động của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" phù hợp với ngành nghề đào tạo, sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của giảng viên và sinh viên, thích ứng với yêu cầu đổi mới trong giáo dục.

3. Các hoạt động được tổ chức đúng quy định, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

Năm học 2021 - 2022, Nhà trường chủ trương tổ chức Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" cấp khoa, viện, trường thuộc. Kế hoạch cụ thể, nội dung, hình thức tổ chức do khoa, viện, trường thuộc trực tiếp xây dựng và triển khai.

1. Tổ chức các hoạt động cho sinh viên thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo hiện hành.

2. Tổ chức Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" cấp khoa, viện, trường thuộc với hình thức phù hợp, khuyến khích tổ chức các hoạt động trực tuyến để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19.

3. Tổ chức dạy thao giảng cấp khoa, viện, trường thuộc.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh gái kết quả thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

Chủ trì và phối hợp với các khoa, viện, trường thuộc, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" diễn ra đúng kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các khoa, viện, trường thuộc, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

- Tổ chức giám sát các hoạt động; báo cáo kết quả triển khai kế hoạch.

2. Bộ phận Truyền thông; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên: Phối hợp với các khoa, viện, trường thuộc, các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền cho các hoạt động của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp".

3. Phòng Quản trị và Đầu tư; Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm: Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị... phục vụ tổ chức các hoạt động của các khoa, viện, trường thuộc.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định kế hoạch kinh phí; cấp phát kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán cho các hoạt động của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp".

5. Các khoa, viện, trường thuộc

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" của đơn vị gửi về Trường (qua Phòng Đào tạo, trực tiếp ThS. Nguyễn Thanh Lam - chuyên viên) trước ngày 15/3/2022.

- Lập dự toán kinh phí nộp về Trường (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/3/2022.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và triển khai, thực hiện của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2021 - 2022 cấp đơn vị theo quy định.

- Kết thúc Tháng rèn nghề, các khoa, viện, trường thuộc tổ chức tổng kết, đề nghị khen thưởng các cá nhân xuất sắc, thanh quyết toán kinh phí. Báo cáo tổng kết và Danh sách đề nghị khen thưởng nộp về Trường (qua Phòng Đào tạo, trực tiếp ThS. Nguyễn Thanh Lam - chuyên viên); Hồ sơ thanh quyết toán kinh phí nộp về Phòng Kế hoạch - Tài chính, trước ngày 20/4/2022.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện của Tháng rèn nghề và Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2021 - 2022. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.