Thực hiện quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện Công văn số 5572/BGDĐT-KHCNMT ngày 23/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo công tác thông tin và thống kê KHCN năm 2020, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn và hoàn thiện các thông tin báo cáo theo mẫu quy định. Cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông tin trong các biểu: Biểu 01; Biểu 02; Biểu 10.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông tin Biểu 03.

3. Trung tâm Thông tin -Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Chủ trì, phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện thông tin Báo cáo tình hình công tác phát triển nguồn tin KH&CN năm 2020 (theo Phụ lục gửi kèm).

4. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông tin Biểu 04; Biểu 05; Biểu 06; Biểu 07; Biểu 08; Biểu 09.

- Đầu mối tổng hợp số liệu và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung và gửi file số liệu báo cáo về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email ptquynhnga@gmail.com trước 17 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2021. Bản mềm các biểu mẫu có thể download trực tiếp tại subweb của Phòng KH&HTQT.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

cv_1369_thong_ke_so_lieu.PDF

2_bieu_mau_va_huong_dan_bao_cao.doc